Question  5:25
Kanji
Score 0:


 
KETSU KECHI musu(bu) yu(u) yu(waeru)

silk
supply / pay
interlink / entwine
tie / conclude / bind