Question 1:25
Japanese
Naruto Quiz
Easy Questions
Score 0:


 
Who's the creator of Naruto?

Akira Toriyama
Masashi Kishimoto
Rumiko Takahashi
Hiro Mashima